top of page

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE I FACEBOOKU POD NAZWĄ

 

”LOSAGE”

 

§1  Postanowienia Ogólne

 

Organizatorem Konkursu jest Solage – Maja Słowikowska z siedzibą ul. Szopienicka 44/8, 40 - 431 Katowice, identyfikującą się numerem NIP: 9542842042, REGON: 522382517, dalej zwany „Organizatorem”.

Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.01.2024 r. godz. 14:00, a kończy się dnia 03.02.2024 r.

o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna

(konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

- zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

- ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

- posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram oraz Facebook,

- wykona Zadanie Konkursowe.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

 

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na opisanych poniżej działaniach  w serwisie Instagram i/lub Facebook na swoim publicznym koncie:

- zaobserwowanie i/lub polubienie profilu „Solage” na Instagramie i/lub Faceboku pod

adresem: Facebook: https://www.facebook.com/solage.store, Instagram:

https://www.instagram.com/solage.store/

- dodaniu komentarza pod postem konkursowym z oznaczeniem dwóch innych użytkowników Instagramia i/lub Faceboka

- udostępnieniu publicznie w relacji na Instagramie i/lub tablicy na Facebooku postu

konkursowego.

W losowaniu będą brani pod uwagę wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. Los uczestnika rozumie się dalej jako imię i nazwisko uczestnika lub jego nickname w

losowaniu. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie na Instagramie i/lub Facebooku. W przypadku spełnienia kryteriów zadania konkursowego tylko na Instagramie lub Facebooku, los Uczestnika będzie będzie liczył się w losowaniu jako 1 los (słownie: jeden los). W przypadku

 

2

 

gdy Uczestnik spełni warunki zadania konkursowego zarówno na Instagramie oraz

Facebooku, los Uczestnika będzie liczył się w losowaniu jako 3 losy (słownie: trzy losy).

W celu weryfikacji spełnienia warunków zadania konkursowego na obu platformach

(Instagrama i Facebooku) oraz sprawiedliwym przyznaniem losów Uczestnikowi, konieczne

jest napisanie w komentarzu na Facebooku pod postem konkursowym przez Uczestnika

nickname’u z Instagrama. W przeciwnym razie los Uczestnika konkursu będzie liczony jako

1 los (słownie: jeden los).

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych

Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram lub Facebook;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram i/lub Facebook;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram i/lub Facebook.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 

Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień

niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu zorganizuje losowanie do 14 dni (słownie: czternastu dni) o czym poinformuje Organizator na swoich mediach społecznościowych na Instagramie i Facebooku wraz z dokładną datą i godziną podczas której wyłoni wśród Uczestników 8 (słownie: ośmiu) Zwycięzców. Każdy uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę. Nagrody w konkursie nie łączą się z innymi promocjami Organizatora.

Po wylosowaniu przez Organizatora imienia lub nicku Uczestnika w losowaniu, jego imię i/lub nickname nie będzie brany pod uwagę w dalszej części losowania.

 

Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

Nagroda I – plecak miejski marki Solage model Morris w kolorze koniak,

Nagroda II – 1x bon o wartości 500 zł (słownie: pięciuset złotych), w formie elektronicznej do

wykorzystania w sklepie internetowym „Solage” pod adresem: https://www.solage-

store.com/, do 3 miesięcy od otrzymania bonu.

Nagroda III – 1x bon o wartości 300 zł (słownie: trzystu złotych), w formie elektronicznej do

wykorzystania w sklepie internetowym „Solage” pod adresem: https://www.solage-

store.com/, do 3 miesięcy od otrzymania bonu.

Nagroda IV – 1x bon o wartości 300 zł (słownie: trzystu złotych), w formie elektronicznej do

wykorzystania w sklepie internetowym „Solage” pod adresem: https://www.solage-

store.com/, do 3 miesięcy od otrzymania bonu.

Nagroda V – 1x bon o wartości 300 zł (słownie: trzystu złotych), w formie elektronicznej do

wykorzystania w sklepie internetowym „Solage” pod adresem: https://www.solage-

store.com/, do 3 miesięcy od otrzymania bonu.

Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.

1 pkt 68 ustawy o PIT.

Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej do dnia 20.02.2024 r.

Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej

w serwisie Instagram lub Facebook.

Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7

dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres

slowikowska.design@gmail.com informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w

szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na

terytorium Rzeczypospolitej Polski.

W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7

powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze

kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak

możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych

wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych

z Regulaminem.

Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres e-mail lub

wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia

przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej

Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

Fundatorem Nagród jest Organizator.

Zwycięzca może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając

Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną lub

rzeczową.

 

§4. Dane Osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z

organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul.

Szopienicka 44/8, Katowcie 40-431 oraz na adres e-mail slowikowska.design@gmail.com.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda

Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes

administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia

roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych

reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody,

wydania Nagrody.

 

4

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania

Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych,

adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego

zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od

końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo

do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma

prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail

slowikowska.design@gmail.com.

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty

z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy

publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.01.2024 r.

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach

wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom

zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez

potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie

po stronie Uczestnika.

Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia

wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie

z przepisami prawa.

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany

ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a

Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej

powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych

przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn

dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

bottom of page