top of page
REGULAMIN

§1 DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

Sklep – sklep internetowy znajdujący się na domenie solage-store.com;

Sprzedawca – Maja Słowikowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Solage - Maja Słowikowska, NIP 9542842042, REGON 522382517;Produkt,

Produkty – wszystkie wyroby oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie;

Klient, Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu, użytkownik Sklepu;

Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi zbiór reguł korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów Produktów;

Umowa – umowa sprzedaży zawierana przez i pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Do ww. umowy sprzedaży stosuje się zasady wynikające z Regulaminu.

 

§2 INFORMACJE OGÓLNE

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Sklepu i nabycie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Dane osobowe Klienta podlegają przetwarzaniu przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką prywatności.

Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży są nowe, nieużywane i wyprodukowane w Polsce.

Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa zawierana jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.

Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju. Sprzedawca jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać Produkty zgodne z Umową.

Treści wskazywane lub przekazywane Klientowi przez Sprzedawcę w ramach lub w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym wiadomości e-mail dotyczące zaproponowanej Umowy, poczytuje się – o ile nic innego wyraźnie nie wynika z danego przekazu – nie za nie ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie Ceny końcowe podawane przez Sprzedawca są cenami końcowymi brutto (tj. zawierają podatek VAT).

Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy.

Sprzedawca wyświetla Cenę Produktu lub usługi w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Produktu lub usługi obok informacji o obniżonej Cenie (np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji) w Sklepie Internetowym, Sprzedawca wyświetla najniższą ostatnią cenę Produktu dostępnego na www.solage-store.com w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta z tytułu zgodności Produktu z Umową na zasadach wynikających z Prawa Konsumenckiego, natomiast względem Przedsiębiorców z tytułu wady Produktu na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca zapewnia Klientowi korzystającemu z Systemu poprawność działania Sklepu Internetowego w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 65 lub nowsza, Opera wersja 19 lub nowsza, Chrome wersja 32 lub nowsza, Edge wersja 18 lub nowsza, IE wersja 11, Safari wersja 14 lub nowsza. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego.

 

§4 ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, w każdym dniu kalendarzowym, z zastrzeżeniem okresów związanych z prowadzeniem prac mających na celu zapewnienie Klientowi prawidłowego dostępu do funkcjonalności Sklepu Internetowego lub wystąpieniem przeszkód niezależnych od Sprzedawcy.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: dodanie do Koszyka Produktu;

wybór rodzaju Dostawy;

wybór rodzaju Płatności;

wybór miejsca wydania Towaru;

złożenie w Sklepie Internetowym Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

Realizacja Zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.

Wysłanie Przedmiotu Umowy następuje w terminie do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

Zakupiony Przedmiot Umowy jest wraz z Dowodem Zakupu wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu miejsca dostawy Towaru.

Sprzedawca wykonuje czynności mające na celu zapewnienie dostępności produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym jako dostępne do sprzedaży. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w razie jednoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może się zdarzyć, że dany Towar nie jest faktycznie dostępny. W takim przypadku Klient z uwagi na niemożliwość spełnienia świadczenia otrzyma informację o braku możliwości zrealizowania Zamówienia (na podstawie przepisów właściwych Kodeksu Cywilnego, w tym mogą mieć zastosowanie art. 493-495 Kodeksu Cywilnego).

 

§5 PŁATNOŚCI

Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie płatności w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności zapłaty za Produkty, z użyciem metod obejmujących m.in.: płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym PayU.com lub przelewem na konto sprzedawcy.

W zależności od okoliczności lub aktualnych uwarunkowań biznesowych lub prawnych, w tym zależnie od umów zawartych przez Sprzedawcę z podmiotami trzecimi, rodzaju transakcji lub wyboru Klienta, metody płatności, ich dostawcy lub inne podmioty biorące w nich udział lub pośredniczące mogą ulec zmianie.

W przypadku anulowania części lub całości Zamówienia, zwrot płatności na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania – w całości lub odpowiedniej części Ceny, odpowiednio.

Zwrot płatności następuje przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu (w tym na zwrot na inny rachunek bankowy).

 

§6 DOSTAWY

Dostawa Zamówień obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybrane kraje zagraniczne.

Dostawa Zamówień odbywa się na zasadach i warunkach, w tym cenowych, oznaczonych w zakładce dostawy.

 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, bez podawania przyczyny.

Powyższe Prawo odstąpienia od Umowy zawartej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Zwrotu Produktów można dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na koszt Klienta na adres: Solage - Maja Słowikowska ul.Szopienicka 44/8, 40-431 Katowice (adres wyłącznie korespondencyjny).

Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu oraz koszt doręczenia przesyłki Klientowi do wysokości najtańszej przesyłki w ofercie Sprzedawcy. Sprzedawca nie zwraca kosztu odesłania Produktu do Sprzedawcy. W przypadku zamówień wysyłanych poza Unię Europejską, Sprzedawca zwraca Klientowi wartość zakupionego towaru, koszt doręczenia przesyłki Klientowi nie podlega zwrotowi.

Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

Klient odstępuje od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie można sporządzić korzystając z Formularza Zwrotów: Pobierz Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu należy podpisać odręcznie. Treść oświadczenia o odstąpieniu Klient przesyła w formie papierowej na adres Solage - Maja Słowikowska, ul. Szopienicka 44/8, 40 -431 Katowice (adres wyłącznie korespondencyjny).

Do zachowania terminu 14 dni wskazanego w ust. 1 powyżej, należy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.

Po odstąpieniu od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt z oryginalnie wszytymi metkami, nieużywany i czysty, pozbawiony zapachu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Aby zwrot mógł zostać przyjęty, produkty muszą być w idealnym stanie, bez śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i doręczeniu Sprzedawcy zwróconego Produktu, zwraca Klientowi cenę za Produkt i jednorazowy koszt dostarczenia rzeczy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient (w przypadku płatności kartą kredytową płatność zostanie zwrócona na tę samą kartę). Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą środków we wskazanym terminie do czasu doręczenia mu zwróconego Produktu lub otrzymania od Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Klient spoza Unii Europejskiej ma obowiązek wypełnić deklarację celną i wyraźnie wskazać w niej, że przesyłka dotyczy zwrotu towaru. Karta odprawy celnej i faktura powinny być zgodne co do wartości i waluty, oraz dołączone do paczki oznaczonej jako zwrot.

 

§8 REKLAMACJE KONSUMENCKIE

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z umową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada na podstawie niniejszego działu regulaminu wobec Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Wobec Klienta niebędącego konsumentem Sprzedawca odpowiada na podstawie przepisów o rękojmi za wady.

Sprzedawca nie odpowiada za zgodność Produktu z Umową, gdy Klient najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz zaakceptował jej brak.

Sprzedawca odpowiada za zgodność Produktu z Umową przez okres 2 lat od jego dostarczenia.

Klient może złożyć reklamację na podstawie art. 43a-43g ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). W ramach reklamacji Klient może żądać jednego z dwóch działań:

Wymiany Produktu na nowy,

Naprawy Produktu przez Sprzedawcę

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Klient jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy. Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy w sytuacji gdy:

Sprzedawca odmówił doprowadzenia lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

Brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

Brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

Z oświadczenia Sprzedawcy albo z okoliczności wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym terminie albo bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedawca wykaże, że niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę sprzedaży nie później niż terminie 14 dni od otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Klient składa reklamację, składając Sprzedawcy formularz reklamacji na piśmie (Pobierz Formularz Reklamacji). Formularz należy podpisać odręcznie. Formularz Klient przesyła w formie papierowej na adres Solage - Maja Słowikowska, ul. Szopienicka 44/8, 40-431 Katowice, dołączając dokument do przesyłki zawierającej reklamowany Produkt lub wskazując adres spod którego Sprzedawca może odebrać Produkt za pośrednictwem kuriera; Dołączenie paragonu lub faktury może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

Żądając obniżenia ceny Produktu Klient podaje kwotę, o którą cena ma być obniżona.

Skóra naturalna jest materiałem wrażliwym na sposób użytkowania oraz działanie czynników zewnętrznych. W miarę eksploatacji mogą się na niej pojawić: zarysowania, przetarcia, przebarwienia, skóra może zmięknąć, a warstwa połysku może stopniowo przecierać się, takie są właściwości tego materiału. Podobnie metalowe elementy okuciowe mogą z czasem zmieniać kolor. Są to procesy normalne i nieuniknione, wynikają bowiem z użytkowania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sprzedawca wyśle do Klienta Produkt pełnowartościowy (naprawiony albo nowy), niezwłocznie – w ciągu 30 dni roboczych od momentu rozpatrzenia.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie przekazany lub odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 

§9 USZKODZENIE PRODUKTU PODCZAS TRANSPORTU

 

W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.

Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

 

§10 DODATKOWE POSTANOWIENIA

 

Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niekompletnego.

Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych:

Listem,

Listem poleconym,

Przesyłką za pobraniem.

Przyjmowane są wyłącznie paczki Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskie przesłane na prawidłowy adres korespondencyjny.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym §7 odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).

 

§11 PRAWA AUTORSKIE

 

Wszelkie treści, usługi, towary, prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy oraz jego domeny, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów, funkcjonalności oraz zdjęć zamieszczanych na stronie www.solage-store.com lub jego podwykonawców podlegają szczególnej ochronie prawnej, m.in. w oparciu o przepisy Prawie Autorskiego.

Wykorzystywanie wyżej wspomnianych treści przez Klienta oraz użytkowników Sklepu Internetowego jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody Sprzedawcy udzielonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o ile prawo nie stanowi inaczej.

 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zwrotu i reklamacji Produktów należy dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na adres: ul. Szopienicka 44/8, 40-431 Katowice (adres wyłącznie korespondencyjny).

Osobisty odbiór Produktów nie jest możliwy.

Korespondencję e-mailową należy kierować na adres: slowikowska.design@gmail.com

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio znajdujące zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Klient i Sprzedawca będą rozwiązywać wszelkie spory w drodze rozmów, których celem będzie załatwienie spornej sprawy w drodze porozumienia. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sprawy, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd powszechny.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do złożonego przez Klienta i realizowanego przez Sprzedawcę zamówienia. Do zaakceptowanych zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów.

Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania portalu internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

STOPKA
bottom of page